Categories
Health News

การระบาดของโรคหัดในไนเจอร์เชื่อมโยงกับปริมาณน้ำฝน

โรคหัดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของเด็กในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา ซึ่งมีผู้เสียชีวิตราว 62,000 คนในภูมิภาคนี้ กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันในปัจจุบันมีความครอบคลุมต่ำ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับการออกแบบสำหรับประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งเด็กได้รับการฉีดวัคซีนก่อนไปโรงเรียน แทนที่จะเป็นประชากรที่เคลื่อนที่ได้สูงซึ่งอายุเฉลี่ยของการติดเชื้อต่ำกว่าวัยเรียน

นักวิจัยวิเคราะห์รายงานกรณีโรคหัดรายสัปดาห์ที่ระดับอำเภอในไนเจอร์ตั้งแต่ปี 2538 ถึง 2547 รวมถึงปริมาณน้ำฝนสะสมรายสัปดาห์และข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยพวกเขาใช้การวิเคราะห์เวฟเล็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์สำหรับเปิดเผยรูปแบบชั่วคราวที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลจำนวนมาก และใช้การถดถอยซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกรณีโรคหัดกับข้อมูลสิ่งแวดล้อม ทีมงานได้ค้นพบรูปแบบการระบาดของโรคหัดประจำปีที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาพบว่าฤดูฝนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการรายงานโรคหัดที่ลดลง ในขณะที่กรณีโรคหัดสูงขึ้นในช่วงฤดูแล้ง